Sanctions Consulting

Waar denkt u aan als u het woord sanctie hoort?
“Sanctie” is afgeleid van het Latijnse woord sanctio, hetgeen betekent: wettige bepaling, vaststelling, bekrachtiging, goedkeuring. In het kader van (inter)nationale sanctie wet- en regelgeving is de betekenis van “sanctie” afkomstig uit het Frans en betekent het: dwangmiddel, bestraffen.

1 your business is doing well

Wat betekenen sancties mogelijk voor u?
Bij al uw relaties en im- en exporten bestaat de mogelijkheid dat deze relatie(s) en/of goedere/diensten onderwerp zijn van internationale sanctie wet- en regelgeving. Bij het aangaan van nieuwe relaties, op reguliere basis voor bestaande relaties en voor al uw im- en exporten zou u moeten nagaan of hier een risico is betreffende internationale sanctie wet- en regelgeving. Is dit het geval, dan helpen wij u graag dit risico te beheersen. Beheerst u dit risico niet, dan loopt u de kans strafrechtelijk vervolgd te worden, zowel bedrijfsmatig als uw individuele medewerk(st)ers, door het land dat de santies heeft afgekondigd. Op de “Civil penalties and Enforcement” webpagina van OFAC kunt u zien welke bedrijven in het verleden al zijn beboet, in dit geval door de Amerikaanse overheid.

4 it depends on what you pay most attention to5 what do you actually know about the via countries

Waar kan ik zien voor welke landen/onderwerpen sancties gelden?
Ik houd voor u bij welke sancties er gelden op deze pagina’s:

Aan wat voor sancties moet ik denken in de internationale handel en betalingsverkeer?
UN
Door de United Nations (UN) worden allerlei maatregelen besproken om in te grijpen in (inter)nationale conflicten. Indien men van mening is dat landen dienen te worden aangepakt (zoals mensenrechten schending in Myanmar(Burma)), worden hiertoe resoluties uitgevaardigd. De landen die zich hebben aangesloten bij de UN zullen deze resoluties gewoonlijk in hun eigen wet-en regelgeving moeten opnemen voordat zij rechtsgeldig zijn.
(bron: UN website)

EU
Resoluties van de UN, gerelateerd aan sancties, worden door de EU meestal één op één overgenomen in de sanctie wet- en regelgeving en gelden voor alle EU lidstaten. Daarnaast kent de EU, en elk van haar lidstaten, ook eigen sancties die gericht kunnen zijn op personen en ondernemingen. Het komt bij de EU en bij haar lidstaten sporadisch voor dat ook landen worden aangemerkt voor sancties aangezien dit nogal verstrekkende gevolgen heeft.
Het effect van de sancties is dat bepaalde goederen en/of diensten niet aan de gesanctioneerde partij beschikbaar mogen worden gesteld. Hiertoe wordt een lijst gepubliceerd met namen van aangewezen personen en bedrijven (consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions).
De EU sancties zijn van toepassing op alle personen en ondernemingen die zich binnen de EU bevinden, alle EU ingezetenen, en filialen van in de EU gevestigde ondernemingen.
Houdt men zich niet aan de sancties, dan worden gelden en/of  goederen in beslag genomen en wordt de overtredende partij beboet.
(bron: EU website)

US
Resoluties van de UN, gerelateerd aan sancties, worden door de US meestal één op één overgenomen. Daarnaast kent de US eigen sancties gericht op personen, ondernemingen en landen.
Het effect van de sancties is ook hier dat bepaalde goederen en/of diensten niet aan de gesanctioneerde partij beschikbaar mogen worden gesteld. Hiertoe wordt een lijst gepubliceerd met namen van aangewezen personen en bedrijven (de SDN list).
Daarnaast vallen (strategische) goederen geproduceerd in de US, en goederen die gebaseerd zijn op (bepaalde) Amerikaanse technologie/producten ook onder de sanctie wet- en regelgeving van de US.
De US sancties zijn van toepassing op alle personen en ondernemingen die zich binnen de US bevinden, alle US staatsburgers (inclusief mensen met een zogenaamde Green Card) waar ook ter wereld, en filialen en dochters van in de US gevestigde ondernemingen.
Houdt men zich niet aan de sancties, dan worden gelden en/of  goederen in beslag genomen en wordt de overtredende partij beboet.
(bron: OFAC website, BIS website, Department of State)

Onlangs gepubliceerde aanpassingen op het Amerikaanse sanctie beleid:

6 true it is not just looks complex it is